Il Piccolo Principe in Sassarese - Capitolo V

Ogna dí era imparendi calche cosa innant'a lu bianeta, innant’a la parthénzia, innant’a lu curriolá. Cú la caimma n’azzaba a pizu tuttu, pá cumbinazioni. Cussí, dabboi di tre dí, aggiu cunniscíddu la tribbulazióni di li baobabs.

Puru chistha voltha, gràzia a la peggura, chi tutt’a un’ora lu prinzipittu mi dummanda, cumenti chi fussia pigliaddu da un pinsamentu pisanti:

<< É veru o no é veru chi li pégguri si magnani li maccióni? >>

<< Emmu. É veru.>>

<< Ah! Soggu cuntentu. >>

No cumprinddía pá gosa era cussí impurthanti chi li pégguri s’avússiani magnáddu li maccióni. Ma lu prinzipittu aggiugni:

<< Tandu si magnaráni puru li baobabs!>>>

Eu tandu aggiu fattu nutá a lu prinzipittu chi li baobabs no só maccioni, ma so aiburi manni cument’é gesci e chi, si puru abussia arriggáddu una trumadda d’erefanti, ghiddi no saristhiani arrídisciddi a magnássi nemmancu un baobab intreu.

La gidea di la trumadda d’erefanti, ha fattu ridí lu prinzipittu:

<< Volarísthiani polthi un’in cabb'a l’asthru >>

Ma dabbói dizi sabiamèmti:

<< Bhé li baobabs, primma di divintá manni, ischuménzani cull’assé minoréddi! >>

<< V’hai rascióni! Ma acchí la péggura toia si dobarísthia magná li baobabs minoréddi?>>

Ed eddu: << Bhé! Vedi tu!>> cumenti fussia isthadda una ciarèzia. E mizz’ha fattu iscí di zaibeddu cumprindí a la sola lu prubrema.

La viriddai é chi, i lu bianeta di lu prinzipittu, v’era cument’é in tutti ganti li bianeti, l’èiba bona e l’èiba mara. Pá chisthu v’era simenza bona pá l’èiba bona e simenza mara pá l’èiba mara. Ma la simenza é invisìbiri. Drommi drenta a lu sigrettu di la terra finz’a gandu ad unu no li piglia la fantasia di sciddassínni. Tandu si fazzi longu, primma ippigni timiddamenti in faccia a soli un beddu rattareddu maseddu. Si é un rattu di una ravanella o di una màccia di rosa, cumenti n’azza si pó lassá. Ma si é un rattu d’èiba mara tocca zappánnilla in pressa, appena unu sinn’abbizza. Abá verani simenzi di la peggiu razza i lu bianeta di lu prinzipittu… v’era la simenza di baobabs. Lu tarrenu di lu bianeta n’era cundiddu. Un baobab, si cresci troppu, no sinni pó piú buggá. S’ippagli innantu a tuttu lu bianeta. S’iffusseggia cu li radizi. E si lu bianeta é troppu minori, e li baobab so troppi, lu bianeta s’ibbarra.

<< É una chisthiona di disciprina>>

M’ha dittu dabboi lu prinzipittu.

<<Candu unu fini d’annittassi lú manzanu, anda fatta cun cura la purizia a lu bianeta. Tocca punissi in cabbu chi li baobab n’andani tiraddi in pressa appena t’abizzi chi no é una maccia di rosi. Candu só minoreddi so quasi prizzísi. É un trabagliu umbé rompimazza, ma é fazziri>>
E una dí m’ha cunsigliaddu di disigná un beddu disegnu pá fa cumprindí bé chisth'idea a li pizzinni di lu paesi meu. Mi dizzía:

<<Si una dí dobarani di viaggiá, li podará sivví. Casche vostha no veni bé a fa un trabagliu subiddu. Ma, fabiddéndi di baobab, é sempri un disasthru. Cunnosciu un bianeta, undí isthazzi un mandroni. Ha traschuraddu tre màcci… >>

E, cu lu chi m’ha dittu lu prinzipittu, aggiu disignaddu chiddu bianeta. No mi biazzi abé un tonu moraristha. Ma gantu só pirigurosi li baobab no é cosa cunniscidda, e la pirigurosiddái chi vi sarísthia, si unu si perdhi innanta un’astheroidi, é cussí manna chi pá una vostha lu diggu: <<Piccinnéddi! Feddi attinzióni a li baobabs!>> É pa avvisthí l’amigghi mei di lu pirigguru chi hani sempri rasintàddu, cument’é eu puru, senza sabbéllu, aggiu trabagliáddu a chisthu disegnu. La lezioni ch’era dendi, dazia rasgioni a la faddigga. Voi dummandareddi: Pa gosa in chisthu libbru no vi so althri disegni cussí maesthosi cument’é chissu di li baobab? La rippostha é umbé fazziri: aggiu prubaddu a fanni unu, ma no vi soggu arridisciddu. Candu aggiu disignáddu li baobab era pigliaddu da lu sintiméntu di la pressa.


Capitolo VI

...continua?


Vuoi la copia cartacea completa? Contattaci richiedendo gratis il simpatico certificato di sassarese


Ti Piace? Condividilo con i tuoi amici su facebook Condividi