Il Piccolo Principe in Sassarese - Capitolo II


Cussí eu aggiu vividdu a la sola, senza nisciunu pá pudé arrasgiunà, finza a candu aggiu auddu un guasthu cu l’apparecchiu, i lu deserto di lu Sahara, sei anni fa. Càsche cosa s’era infasciadda i lu mutori, e sigumenti no v'erani cun meggu ne’ un meccanicu, ne’ passeggeri, m’era posthu, a la sola, a zischà ad’accunzà lu dannu, ma era diffizziri. Era chisthioni di vidda o di mosthi, acchí abia eba da bí solu pa ottu dí.
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
La primma notti, aggiu drummiddu i la rena, a milli miglia da ga si sia casa di jenti. Era assai piu’ isuladdu di un naufragu innanta a una guzzetta in mezzu mari. Immagineddi l’ippantadda,  a manzanili, candu una vozitta curiósa minn’ha sciddaddu dizendi:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
« Pà piazzeri, disegnami una péggura !»
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
« Cumenti?»
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
« Disegnami una péggura… »
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Soggu brincaddu in pedi cumenti mi fussia faraddu un raiu. Mi soggu annittaddu l’occi piu’ volthi abbaiddendimi bé in tondu in tondu. Finza ch’aggiu visthu un beddu mascitteddu chi m’era ischudrugnendi. Inogghi pudeddi vidè lu ritrattu migliòri chi, a dabboi, soggu arridisciddu a falli.
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com

ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Ma lu mé disegnu é assai mancu ammaliadori di lu modellu. La cuippa, paró, no é la mea. Cu l’ischoramentu chi, candu abia sei anni,  hani daddu li manni alla mea maisthria di pittori, no mi soggu mai imparaddu a disigná althru chi curori boa da fòra e curori boa da drentu.
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Eu era abbaiddendi attrallaraddu chidda apparizioni cu l’occi manni ch’é l’ippantu. No dimíntiggheddi chi era a milli miglia da ga si sia loggu, eppuru no mi paria chi chissu mascitteddu si fussia pessu, no paria nemmancu dimmaiaddu da la fadigga, o morthu di la fammi o di la seddi, o assulthaddu. Nudda d’eddu mi dazzia imprissioni di un pizzinnu pessu i lu deserto, a milli miglia da ga si sia loggu.
Candu soggu arridisciddu a pudé fabiddá l’aggiu priguntaddu:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
«Ma... pá gosa zi sei inogghi?»
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Cumente rippostha, chiddu ha turraddu a dí, cu la caimma, cumenti fussia isthadda una cosa umbè impurthanti:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
«Pá piazzèri, disegnami una péggura...»
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Candu un mistheru è cussí barriu, unu no pò attribíssi a disubbidí. Pá assurdhu chi mi fussia paruddu, a milli miglia da ga si sia loggu, e cu lu pirígguru di murí, mi ni soggu buggaddu da busciaccara un pezzareddu di pabbiru e la penna isthirogràfica. Ma dabboi mi soggu ammintaddu d’abé isthudiaddu solu giografia, isthoria, matemàtigga e ala grammàtigga e l’aggiu dittu (un pogareddu di musa mara) chi eu no sabbía disigná. M’ha ripposu:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
«No fázzi nudda. Disegnami una péggura...»
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Eu no abia mai disignaddu una péggura e tandu l’aggiu fattu unu di chissi dui disegni chi abia fattu milli volthi: chissu di la curora boa da fora; e robba di marabiglia indindí pa rippostha:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
«No, no, no! No vogliu l'elefanti drentu a la curora boa. La curora è umbè piriculosa e l'elefanti troppu mannu. Undí isthogg’eu tuttu è assai minori. Mi seivvi una péggura: disegnami una péggura».
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Tandu vill’aggiu disignadda:

ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Si l’ha abbaiddadda cun attinzioni, e dabboi m'ha dittu:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
«No! Chistha péggura è umbè maradda. Fammini un'althra».
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Aggiu fattu un althru disegnu:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
L’amiggu meu attacca a surridí gintirmenti, cu lasthimà fazzi:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
« Candu mai no vedi chi… chistha no è una péggura, chistha é una crabba! V’ha li corri…  ».
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Eu aggiu turraddu a fà lu disegnu:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Ma puru chisthu no l'andazía bé, cument’è chiddi di primma:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
« Chist’è troppu veccia. Eu vogliu una péggura chi possia vibí assai témpu ».
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Tandu, incrisciddu, e pigliaddu da la pressa di ischuminzá a immuntanni lu mutóri, aggiu ischranfiunàddu chisthu:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
E l’aggiu dittu :
ilsassare ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
« Chistha é la cascetta. La péggura chi voi é drentu. ». 

Ma m’abia fattu maraviglia vidé la luzi in faccia a lu mé giùdizi:

ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
« Chisthu è propriu lú chi vuría !  Pénsi chi a magná li seivvia assai eibba a chistha péggura? » ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
« Pa gosa ? » ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
« Acchí undí isthogg’eu è tuttu minoreddu… » ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
« L’abarà ad’abbasthà siguramenti. T’aggiu rigaladdu una péggura assai minoredda » ilsassarese.blogspot.com ilsassar
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Tandu s’é piggiaddu innantu a lu disegnu: ilsassarese
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
« No mi pari cussí minoredda da… oh, abbá ! S’é drummidda… » ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Cussí é isthaddu chi aggiu cunnisciddu lu prinzipittu.


Capitolo IIITi Piace? Condividilo con i tuoi amici su facebook Condividi